Isabella Stichting

De Isabella Stichting wenst financiële bijdragen te leveren aan projecten van organisaties of personen die actief zijn op het werkterrein van de doelstelling van de stichting:

  1. de sociale en culturele aspecten van de mens;
  2. de gezondheid van de mens;
  3. de leefomgeving van de mens, hieronder ook te verstaan: het milieu en het klimaat;
  4. ontwikkelingssamenwerking (vanuit Nederland).
De stichting wil dit doel bereiken door giften te doen aan instellingen en/of personen die actief zijn op één van deze onderwerpen.

Verder lezen

Jaarverslagen

Bestuur

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en werkt volledig onbezoldigd.

De Isabella Stichting heeft een ANBI erkenning.

Dhr. prof. dr. P.J. Idenburg
Jkvr. mr. A. Schoenmaeckers - de Savornin Lohman
Jkvr. A.F. de Savornin Lohman

Raad van advies

Jkvr. drs. E.J. de Savornin Lohman Jkvr. drs. M. Idenburg - de Savornin Lohman

Contact

Isabella Stichting
De Lairessestraat 121 III - 1075 HH Amsterdam

info@isabellastichting.nl

89613309

865040485

Hoofdlijnen beleidsplan 2023-2028

De Isabella Stichting is op 9 maart 2023 opgericht door mevrouw E.J. de Savornin Lohman, ter herinnering aan haar moeder, mevrouw Margareta Isabella de Savornin Lohman - Dedel, van wie haar vermogen afkomstig is.

Het vermogen van de Isabella Stichting zal met name worden gevormd uit schenkingen van de oprichtster. De voorwaarde verbonden aan deze schenking is dat de stichting de ANBI-status heeft op het moment van het ontvangen van de schenkingen. De stichting werft geen gelden. Verder heeft de stichting geen winstoogmerk.
Het uitgangspunt van de stichting zal na het overlijden van de oprichtster zijn dat van een (hybride) vermogensfonds dat de bevoegdheid heeft om in te teren op haar vermogen.

De stichting zal het giftenbudget besteden door proactief en reactief te handelen. Dit betekent dat het bestuur van de stichting aanvragen ontvangt en ook zelf personen en organisaties benadert om aanvragen in te dienen.
Meerjaren giften passen ook in deze gedachte: een project of organisatie die bij de doelstelling van de stichting past kan meerdere jaren achtereen gesteund worden. De stichting is van mening dat de giften aan inhoudelijke zaken moeten worden besteed of aan exploitatiekosten. Het werkgebied van de stichting beperkt zich tot personen of organisaties in Nederland, maar projecten van deze personen of organisaties kunnen ook buiten Nederland plaats hebben.

Natuurlijke personen die tot het bestuur van de stichting behoren (hier mede onder verstaan familieleden tot de derde graad van deze personen) zijn uitgesloten als ontvanger van een gift van de stichting.